Bài viết hay:

http://blog.angular-university.io/angular-2-tutorial-list/

https://angular.io/guide/attribute-directives#!#respond-to-user

Bài 1:

Angular 2 là 1 framework phát triển trên nền JavaScript của Google, kế thừa các đặc điểm của AngularJS và phát triển một phương thức tiếp cận việc xây dựng ứng dụng hoàn toàn mới, phương pháp hướng Component.
Video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về các tính năng và đặc tính của Angular2.

Yêu cầu trước tiên:

Bạn cần phải có một sự hiểu biết cơ bản về JavaScript và editor. Nếu phát triển các ứng dụng dựa trên web sử dụng Angular 2, sẽ tốt hơn nếu bạn có một sự hiểu biết về công nghệ web khác như HTML, CSS, AJAX, AngularJS vv

Angular 2 là gì?

 • Angular 2 là phiên bản tiếp theo của framework phát triển dựa trên JavaScript của Google.
 • Angular 2 được thiết kế để xây dựng các ứng dụng phức tạp cho trình duyệt.
 • Ngược lại với phiên bản 1.x, Angular 22 giới thiệu một khái niệm hoàn toàn mới của việc xây dựng các ứng dụng web.
 • Phiên bản beta của Angular 2 đã được phát hành vào tháng Ba năm 2014.

Tại sao phải sử dụng Angular 2?

Angular 2 là đơn giản hơn so với Angular 1 và khái niệm của nó làm cho nó dễ dàng hơn để hiểu. Bạn có thể cập nhật các bộ dữ liệu lớn với bộ nhớ tối thiểu. Nó sẽ tăng tốc độ tải ban đầu thông qua cơ chế rendering trên server

Đặc tính

 • Angular 2 là nhanh hơn và dễ dàng hơn so với Angular 1.
 • Nó hỗ trợ tất các phiên bản của trình duyệt và cũng hỗ trợ các trình duyệt cũ bao gồm IE9 + và Android 4.1 trở lên.
 • Nó là một framework đa nền tảng.
 • Angular 2 chủ yếu tập trung vào các ứng dụng di động.
 • Cấu trúc mã là rất đơn giản hơn so với phiên bản trước.
 • Typing sử dụng TypeScript, Dart, JavaScript

Điểm mạnh

 • Nếu một ứng dụng được tải nặng, sau đó Angular 2 giữ nó hoàn toàn giao diện người dùng.
 • Nó sử dụng máy chủ rendering cho view nhanh trên điện thoại di động.
 • Nó hoạt động tốt với ECMAScript và các ngôn ngữ khác để biên dịch JavaScript.
 • Nó sử dụng Dependency Injection chạy các ứng dụng mà không cần viết mã quá dài.
 • Tất cả mọi thứ sẽ là cách tiếp cận dựa trên Component

Hạn chế

Từ Angular 2 là một framework mới được giới thiệu, có ít hỗ trợ bởi cộng đồng. Phải mất thời gian để tìm hiểu nếu bạn là người mới học Angular 2.

https://youtu.be/DI8_kb5EYiw?list=PLRhlTlpDUWszsMOI7dK2Y9CzbTxyXMrn8

Bài 2:

Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiến trúc của Angular 2 bao gồm các thành phần chính tạo nên một ứng dụng Angular 2 và cơ chế Dependency Injection được tích hợp sẵn trong Angular 2.0
Slide và mã nguồn đầy đủ tại: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-angular2-can-ban-10.html

https://youtu.be/fuoC7D3-56Y?list=PLRhlTlpDUWszsMOI7dK2Y9CzbTxyXMrn8

Bài 3:

Cách cài đặt môi trường cho ứng dụng Angular và tạo ứng dụng Helloworld

 1. Mã nguồn: https://github.com/teduinternational/angular2template
 2. Cài đặt NodeJS (https://nodejs.org/en/)
 3. Cài đặt Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/)
 4. Kiểm tra phiên bản nodejs và npm bằng câu lệnh:  node –v và npm –v 
 5. Truy cập http://angular.io để lấy template
 6. Tạo ứng dụng Angular 2
 7. Cài đặt các dependency bằng câu lệnh npm install

https://youtu.be/fuoC7D3-56Y?list=PLRhlTlpDUWszsMOI7dK2Y9CzbTxyXMrn8

 

Hướng dẫn tích hợp Angular 2 CLI với SignalR để hiển thị thông báo realtime

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng SignalR với Web API, một thư viện hỗ trợ realtime của .NET tích hợp với ứng dụng Angular 2 ở front end để tạo chức năng thông báo real time.

Phần backend Web API

Mô hình WebAPI chúng ta sử dụng chứng thực OAuth với Token Base và kết hợp với ASP.NET Identity. Ứng dụng của chúng ta sẽ giao tiếp mô hình như sau:

Bước 1: Các bạn phải các bạn cài đặt các thư viện ở Nuget:

 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR" version="2.1.2" targetFramework="net45" />
 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR.Client" version="2.2.2" targetFramework="net45" />
 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR.Core" version="2.2.2" targetFramework="net45" />
 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR.JS" version="2.1.2" targetFramework="net45" />
 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR.Owin" version="1.2.2" targetFramework="net45" />
 <package id="Microsoft.AspNet.SignalR.SystemWeb" version="2.1.2" targetFramework="net45" />

Ngoài ra còn có Cross Origin để cho phép các ứng dụng client khác domain có thể truy cập được:

<package id="Microsoft.AspNet.Cors" version="5.2.3" targetFramework="net45" />

Bước 2: Bật tính năng SignalR lên trong Startup.cs:

Chúng ta có thể chọn chế độ bật mặc định để bật lên hoặc chứa configuration:

 app.MapSignalR();

Hoặc chứa configuration chi tiết:

// Branch the pipeline here for requests that start with "/signalr"
      app.Map("/signalr", map =>
      {
        // Setup the CORS middleware to run before SignalR.
        // By default this will allow all origins. You can 
        // configure the set of origins and/or http verbs by
        // providing a cors options with a different policy.
        map.UseCors(CorsOptions.AllowAll);

        map.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions()
        {
          Provider = new QueryStringOAuthBearerProvider()
        });

        var hubConfiguration = new HubConfiguration
        {
          // You can enable JSONP by uncommenting line below.
          // JSONP requests are insecure but some older browsers (and some
          // versions of IE) require JSONP to work cross domain
          EnableJSONP = true,
          EnableDetailedErrors = true
        };
        // Run the SignalR pipeline. We're not using MapSignalR
        // since this branch already runs under the "/signalr"
        // path.
        map.RunSignalR(hubConfiguration);
      });

Provider các bạn nhìn thấy trong cấu hình trên là dùng để lấy tham số token từ client gán vào signalR Hub để chứng thực người dùng:

 public class QueryStringOAuthBearerProvider : OAuthBearerAuthenticationProvider
  {
    public override Task RequestToken(OAuthRequestTokenContext context)
    {
      var value = context.Request.Query.Get("access_token");

      if (!string.IsNullOrEmpty(value))
      {
        context.Token = value;
      }

      return Task.FromResult<object>(null);
    }
  }

Bước 3: Để làm việc client thì Server sẽ chìa ra một Hub để giao tiếp. Giờ chúng ta sẽ tạo hub trong thư mục SignalR của Web. Luồng dữ liệu sẽ là khi có thay đổi ở server thì server sẽ thông qua một hub để push một sự kiện về client thông qua các connection id để định danh client. Method name của nó sẽ là addAnnouncement(message). Đây là method name mà client sẽ nhận được sự kiện thông qua proxy của nó.

Khi client kết nối nó sẽ luôn lắng nghe, một khi có sự kiện từ server trả về nó sẽ phát sinh dưới client và xử lý thông tin.

namespace TeduShop.Web.SignalR
{
  [Authorize]
  public class TeduShopHub : Hub
  {
    private readonly static ConnectionMapping<string> _connections =
      new ConnectionMapping<string>();


    public static void PushToAllUsers(AnnouncementViewModel message, TeduShopHub hub)
    {
      IHubConnectionContext<dynamic> clients = GetClients(hub);
      clients.All.addAnnouncement(message);
    }
    /// <summary>
    /// Push to a specific user
    /// </summary>
    /// <param name="who"></param>
    /// <param name="message"></param>
    public static void PushToUser(string who, AnnouncementViewModel message, TeduShopHub hub)
    {
      IHubConnectionContext<dynamic> clients = GetClients(hub);
      foreach (var connectionId in _connections.GetConnections(who))
      {
        clients.Client(connectionId).addChatMessage(message);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Push to list users
    /// </summary>
    /// <param name="who"></param>
    /// <param name="message"></param>
    public static void PushToUsers(string[] whos, AnnouncementViewModel message, TeduShopHub hub)
    {
      IHubConnectionContext<dynamic> clients = GetClients(hub);
      for (int i = 0; i < whos.Length; i++)
      {
        var who = whos[i];
        foreach (var connectionId in _connections.GetConnections(who))
        {
          clients.Client(connectionId).addChatMessage(message);
        }
      }

    }
    private static IHubConnectionContext<dynamic> GetClients(TeduShopHub teduShopHub)
    {
      if (teduShopHub == null)
        return GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext<TeduShopHub>().Clients;
      else
        return teduShopHub.Clients;
    }

    /// <summary>
    /// Connect user to hub
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public override Task OnConnected()
    {
      _connections.Add(Context.User.Identity.Name, Context.ConnectionId);

      return base.OnConnected();
    }

    public override Task OnDisconnected(bool stopCalled)
    {
      _connections.Remove(Context.User.Identity.Name, Context.ConnectionId);

      return base.OnDisconnected(stopCalled);
    }

    public override Task OnReconnected()
    {
      if (!_connections.GetConnections(Context.User.Identity.Name).Contains(Context.ConnectionId))
      {
        _connections.Add(Context.User.Identity.Name, Context.ConnectionId);
      }

      return base.OnReconnected();
    }

  }
}

Trong class trên chúng ta có một static connection mapping để map giữa 1 connection id và 1 user name. Mỗi một user khi login vào hệ thống thì sẽ được tự động connect đến hub và được cấp một connection id tự động. SignalR không quan tâm đến user nó chỉ quan tâm là có những connection nào được connect đến hub là nó sẽ thông báo liên lạc qua connection đó. Bản chất bên dưới là một socket id. Nên trong sự kiện OnConnected chúng ta sẽ map user hiện tại với connection id của nó. Để với 3 hàm PushToAllUsers, PushToUser và PushToUsers chúng ta biết là push thông báo cho user nào ngoại trừ push cho toàn bộ user.

Đây là class ConnectionMapping:

public class ConnectionMapping<T>
  {
    private readonly Dictionary<T, HashSet<string>> _connections =
      new Dictionary<T, HashSet<string>>();

    public int Count
    {
      get
      {
        return _connections.Count;
      }
    }

    public void Add(T key, string connectionId)
    {
      lock (_connections)
      {
        HashSet<string> connections;
        if (!_connections.TryGetValue(key, out connections))
        {
          connections = new HashSet<string>();
          _connections.Add(key, connections);
        }

        lock (connections)
        {
          connections.Add(connectionId);
        }
      }
    }

    public IEnumerable<string> GetConnections(T key)
    {
      HashSet<string> connections;
      if (_connections.TryGetValue(key, out connections))
      {
        return connections;
      }

      return Enumerable.Empty<string>();
    }

    public void Remove(T key, string connectionId)
    {
      lock (_connections)
      {
        HashSet<string> connections;
        if (!_connections.TryGetValue(key, out connections))
        {
          return;
        }

        lock (connections)
        {
          connections.Remove(connectionId);

          if (connections.Count == 0)
          {
            _connections.Remove(key);
          }
        }
      }
    }
  }

 Mã nguồn hoàn chỉnh của Web API của mình đã được phát triển, giải thích trong khóa học Làm dự án thực tế với Angular 2 + Web API.

Đường dẫn Github: https://github.com/teduinternational/tedushop-webapi

Phần frontend Angular 2

Bước 1: Chúng ta cài đặt signalR cho client: npm install signalr

Bước 2: Chúng ta nhúng file: "../node_modules/signalr/jquery.signalr.js", vào ứng dụng, với Angular CLI là file angular-cli.json

Bước 3: Tạo SignalR service cho Angular 2:

import { Injectable, EventEmitter } from '@angular/core';
import { SystemConstants } from './../common/system.constants';
import { AuthenService } from './authen.service';
@Injectable()
export class SignalrService {

 // Declare the variables 
 private proxy: any;
 private proxyName: string = 'teduShopHub';
 private connection: any;
 // create the Event Emitter 
 public announcementReceived: EventEmitter<any>;

 public connectionEstablished: EventEmitter<Boolean>;
 public connectionExists: Boolean;

 constructor(private _authenService: AuthenService) {
  // Constructor initialization 
  this.connectionEstablished = new EventEmitter<Boolean>();
  this.announcementReceived = new EventEmitter<any>();
  this.connectionExists = false;
  // create hub connection 
  this.connection = $.hubConnection(SystemConstants.BASE_API);
  this.connection.qs = { "access_token": _authenService.getLoggedInUser().access_token };
  // create new proxy as name already given in top 
  this.proxy = this.connection.createHubProxy(this.proxyName);
  // register on server events 
  this.registerOnServerEvents();
  // call the connecion start method to start the connection to send and receive events. 
  this.startConnection();
 }
 // check in the browser console for either signalr connected or not 
 private startConnection(): void {
  this.connection.start().done((data: any) => {
   console.log('Now connected ' + data.transport.name + ', connection ID= ' + data.id);
   this.connectionEstablished.emit(true);
   this.connectionExists = true;
  }).fail((error: any) => {
   console.log('Could not connect ' + error);
   this.connectionEstablished.emit(false);
  });
 }

 private registerOnServerEvents(): void {
  this.proxy.on('addAnnouncement', (announcement: any) => {
   this.announcementReceived.emit(announcement);
  });
 }
}

Trong đó hub name chính là tên class Hub ở server ở đây mình đặt là TeduHub. Trong constructor chúng ta sẽ khởi tạo connection và method startConnection dùng để kết nối đến server. Phương thức registerOnServerEvents() dùng để đăng ký các sự kiện để lắng nghe ở server, ở đây là sự kiện addAnnouncement, ngoài ra chúng ta có thể đăng ký thêm nhiều sự kiện khác. Khi có thông báo từ server trả về sẽ xuất ra một đối tượng thông báo lên thuộc tính announcementReceived để đưa ra ngoài service.

Bước 4: Chúng ta lấy thông báo ra ngoài component và hiển thị:

 public canSendMessage: Boolean;
 public announcements: any[];
 constructor(
  private _signalRService: SignalrService) {
  // this can subscribe for events 
  this.subscribeToEvents();
  // this can check for conenction exist or not. 
  this.canSendMessage = _signalRService.connectionExists;
 }

 ngOnInit() {
  this.loadAnnouncements();
 }

 private subscribeToEvents(): void {

  var self = this;
  self.announcements = [];

  // if connection exists it can call of method. 
  this._signalRService.connectionEstablished.subscribe(() => {
   this.canSendMessage = true;
  });

  // finally our service method to call when response received from server event and transfer response to some variable to be shwon on the browser. 
  this._signalRService.announcementReceived.subscribe((announcement: any) => {
   this._ngZone.run(() => {
    console.log(announcement);
    moment.locale('vi');
    announcement.CreatedDate = moment(announcement.CreatedDate).fromNow();
    self.announcements.push(announcement);
   });
  });
 }


 private loadAnnouncements() {
  this._dataService.get('/api/Announcement/getTopMyAnnouncement').subscribe((response: any) => {
   this.announcements = [];
    moment.locale('vi');
   for (let item of response) {
    item.CreatedDate = moment(item.CreatedDate).fromNow();
    this.announcements.push(item);
   }

  });
 }

Đây là mô phỏng chưa được chi tiết các bạn có thể tham khảo mã nguồn ở đây: https://github.com/teduinternational/tedushop-angular2/