@manhnguyenv

Welcome to my blog!

Sql Server Profiler

August 30, 2018 17:34

Sql Server Profiler (edit)

https://hackernoon.com/sql-server-profiler-best-practices-and-tuning-advisory-d8c746f54809

https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/performance/how-to-identify-slow-running-queries-with-sql-profiler/

https://blogs.sap.com/2013/07/09/how-to-capture-queries-tables-and-fields-using-the-sql-server-profiler/

https://dzone.com/articles/what-is-sql-server-profiler-how-it-works-best-prac

https://community.ivanti.com/docs/DOC-39982

1. Tạo template để sử dụng lại

2. Tạo Trace từ template và lưu kết quả ra bảng khác

3. Query từ bảng kết quả sẽ được những thông tin để xử lý

4. Tinh giảm kết quả

Categories

Recent posts