@manhnguyenv

Welcome to my blog!

Sql View Info

July 1, 2018 10:13

Sql View Info (edit)

Lấy thông tin Description của một cột trong SQL Server

select 
  st.name [Table],
  sc.name [Column],
  sep.value [Description]
from sys.tables st
inner join sys.columns sc on st.object_id = sc.object_id
left join sys.extended_properties sep on st.object_id = sep.major_id
                    and sc.column_id = sep.minor_id
                    and sep.name = 'MS_Description'
where st.name = 'T_Fighting'
and sc.name = 'Status'

Lấy thông tin về Table, Column, DataType trong SQL Server

SELECT TAB.NAME AS TableName, TAB.object_id AS ObjectID, COL.NAME AS ColumnName, TYP.NAME AS DataTypeName, TYP.max_length AS MaxLength
FROM  sys.columns COL
    INNER JOIN sys.tables TAB ON COL.object_id = TAB.object_id
    INNER JOIN sys.types TYP ON TYP.user_type_id = COL.user_type_id
where TAB.name = 'T_Fighting'

--where TYP.name = 'varchar'
--where COL.name = 'Status'
--where TAB.name = 'T_Fighting'

-- where TAB.name = ''
-- Uncomment above line and add to fetch details for particular table 

-- where COL.name = '' 
-- Uncomment above line and add to fetch details for particular column names 

-- where TYP.name = '' 
-- Uncomment above line and add to fetch details for particular Data Type

MySql + Sql Server

January 30, 2018 23:06

SQL Hints: http://sqlhints.com

Red-Gate: https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/

SQL Blog: http://sqlblog.com/

SQL Server Central: http://www.sqlservercentral.com/

MySQL Tutorial: http://www.mysqltutorial.org/

Recursive sum in tree structure
https://stackoverflow.com/questions/24394601/recursive-sum-in-tree-structure

Finding a string value in a SQL Server table
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/1654/finding-a-string-value-in-a-sql-server-table/

Concatenating Row Values in Transact-SQL
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/concatenating-row-values-in-transact-sql/

Exploring Your SQL Server Databases with T-SQL
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/database-administration/exploring-your-sql-server-databases-with-t-sql/

Questions About CUBE, ROLLUP and GROUPING SETs That You Were Too Shy to Ask
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/t-sql-programming/questions-about-cube-rollup-and-grouping-sets-that-you-were-too-shy-to-ask/

Hierarchy Data SQL Server
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/hierarchical-data-sql-server

Hierarchy SQL Server
https://stackoverflow.com/questions/764497/flatten-adjacency-list-hierarchy-to-a-list-of-all-paths

What are the options for storing hierarchical data in a relational database?
https://stackoverflow.com/questions/4048151/what-are-the-options-for-storing-hierarchical-data-in-a-relational-database

Focusing on the SQL-standard, hierarchical and temporal data, and open source software
http://troels.arvin.dk/db/rdbms/links/#hierarchical

HIERARCHICAL DATA IN SQL
https://blog.duncanworthy.me/sql/hierarchical-data-in-sql/
https://blog.duncanworthy.me/sql/hierarchical-data-pt1-adjacency-list/
https://blog.duncanworthy.me/sql/hierarchical-data-pt2-adjacency-recursive-queries/
https://blog.duncanworthy.me/sql/hierarchical-data-pt3-displaying-the-tree/

Modeling an Adjacency List Hierarchy with SQL Server 2017 Graph Database
http://sqlblog.com/blogs/john_paul_cook/archive/2017/06/20/modeling-an-adjacency-list-hierarchy-with-sql-server-2017-graph-database.aspx

The Performance of Traversing a SQL Hierarchy
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/performance/the-performance-of-traversing-a-sql-hierarchy/

Hierarchies on Steroids
http://www.sqlservercentral.com/articles/Hierarchy/94040/

Managing Hierarchical Data in MySQL
http://mikehillyer.com/articles/managing-hierarchical-data-in-mysql/

 • Joe Celko's Trees and Hierarchies in SQL for Smarties, Second Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) 2nd Edition
 • Murach's MySQL, 2nd Edition 2nd Edition

Managing Hierarchical Data in MySQL Using the Adjacency List Model
http://www.mysqltutorial.org/mysql-adjacency-list-tree/

How to create a MySQL hierarchical recursive query
https://stackoverflow.com/questions/20215744/how-to-create-a-mysql-hierarchical-recursive-query

How to do the Recursive SELECT query in MySQL?
https://stackoverflow.com/questions/16513418/how-to-do-the-recursive-select-query-in-mysql

Recursive self joins
https://dba.stackexchange.com/questions/46127/recursive-self-joins

Hierarchical queries in MySQL
https://explainextended.com/2009/03/17/hierarchical-queries-in-mysql/

https://blogs.msdn.microsoft.com/mvpawardprogram/2012/06/25/hierarchies-convert-adjacency-list-to-nested-sets/
http://sqlblog.com/blogs/adam_machanic/archive/2006/07/12/swinging-from-tree-to-tree-using-ctes-part-1-adjacency-to-nested-sets.aspx

HierarchyID Aggregate Functions in T-SQL
https://stackoverflow.com/questions/8901427/hierarchyid-aggregate-functions-in-t-sql

SQL Server

August 2, 2017 13:15

Tìm hiểu về SCOPE_IDENTITY() trong MS SQL Server

Mấy cái này tài liệu đầy trên mạng, search google cái ra liền, hồi trước tui cũng có coi rồi mà cái tự nhiên nay xài lại quên mất tiêu nên sau khi xài xong ghi lại đây để mai mốt có quên nữa thì coi cho dễ:

@@IDENTITY: biến toàn cục, nếu trong table vừa Insert vào có trigger thì nó sẽ trả về identity của bên table mà trigger tác động chứ không phải table bạn vừa Insert nhé.

Ví dụ bạn thêm 1 bản ghi vào bảng Order, và có 1 trigger âm thầm thêm 1 bản ghi vào bảng OrderHistory, thì nếu dùng @@IDENTITY, bạn sẽ nhận được giá trị cuối cùng của cột Identity của bảng OrderHistory, nếu dùng SCOPE_IDENTITY, bạn sẽ nhận được giá trị cuối cùng của cột Identity của bảng Order.

Vụ này không để ý kỹ lộn hoài!

SCOPE_IDENTITY(): hàm có sẵn, trả về identity của table vừa Insert vào.

IDENT_CURRENT(‘table_name’): hàm có sẵn, cũng giống như SCOPE_IDENTITY() nhưng khác là không phụ thuộc vào session đang kết nối đến SQL Server.

Tối ưu hóa C# và SQL Server

1) Nạp dữ liệu – DataSet và DataReader

DataReader nhanh hơn gấp 2 lần.

2) Thuộc tính CommandType của đối tượng Command

 • CommandType.Text
 • CommandType.StoredProcedure
 • CommandType.TableDirect

Nhanh nhất là TableDirect, nhưng nên dùng StoredProcedure trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

3) Chỉ nạp những cột cần thiết

4) Tìm kiếm dữ liệu – DataTable và DataView

DataView nhanh hơn gấp 1.5 lần.

5) Lọc dữ liệu – DataTable và DataView

DataView nhanh hơn gấp 100 lần.

Tham khảo: https://thuonglv.wordpress.com/2014/05/18/c-toi-uu-hoa-chuong-trinh-c-co-so-du-lieu/

Categories

Recent posts