@manhnguyenv

Welcome to my blog!

SOLID+Linq2SQL+EF+POCO+Design Patterns+Ionic+Angular+Firebase

January 3, 2018 01:02

SOLID
https://toidicodedao.com/2015/11/03/dependency-injection-va-inversion-of-control-phan-1-dinh-nghia/
https://toidicodedao.com/2015/11/10/dependency-injection-va-inversion-of-control-phan-2-ap-dung-di-vao-code/
https://toidicodedao.com/2015/11/12/dependency-injection-va-inversion-of-control-phan-3-di-container-ap-dung-di-vao-asp-net-mvc/

SOLID va vi du
https://tedu.com.vn/design-pattern/nguyen-tac-solid-va-vi-du-trong-c-49.html

Factory Pattern: Hãy viết một chức năng kết nối database, mà chức năng này phải đảm bảo hoạt động tốt và dễ cấu hình cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) khác nhau như MySQL, MSSQL, Oracle. 
http://kienchu.blogspot.com/2016/06/design-patterns-trong-qua-cac-du-thuc.html

ADO.NET EF
http://kienchu.blogspot.com/2016/07/su-dung-adonet-entity-framework-tuong.html

C# Dependency Injection tutorial (Inversion of Control Tutorial)
https://thangphampt.wordpress.com/2016/06/23/dependency-injection-web-api-c/
http://dotnetanalysis.blogspot.com/2011/11/dependency-inversion-or-inversion-of.html

.NET POCO (Plain Old CLR Object) - Common Language Runtime (CLR)
https://yinyangit.wordpress.com/2013/03/08/net-poco-la-gi/
+ POCO là lớp chỉ sử dụng các kiểu dữ liệu tiêu chuẩn của CLR
+ Persistence Ignorance: POCO ko nên có bất kì nhiệm vụ nào khác ngoài việc lưu trữ và xử lý dữ liệu (trên bộ nhớ)

.NET Reflection
https://yinyangit.wordpress.com/2011/01/12/c-ki-thuat-reflection-trong-net/

Linq2SQL
https://yinyangit.wordpress.com/2011/08/11/linq-to-sql-basic-concepts-object-relational-mapping-entity-class-association-and-datacontext/

EF va EF voi Model First, Database First, Code First
https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/24/tong-quan-ve-kien-truc-entity-framework/

https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/26/cac-huong-thiet-ke-entity-data-model-part-1-database-first/
https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/28/cac-huong-thiet-ke-entity-data-model-part-2-model-first/
https://yinyangit.wordpress.com/2011/11/30/thiet-ke-entity-data-model-part-3-code-first/

MV-C, MV-P, MV-VM
https://tedu.com.vn/design-pattern/hieu-ve-su-khac-nhau-giua-cac-design-pattern-mvc-mvp-va-mvvm-100.html


Ionic 3, Angular 5
https://www.djamware.com/

Categories

Recent posts