@manhnguyenv

Welcome to my blog!

Google Keywords

May 12, 2018 20:40

Google Search với HTML

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/input/forms/

https://www.sitepoint.com/meta-tags-html-basics-best-practices/

https://www.sitepoint.com/css-architectures-new-best-practices/

https://www.smashingmagazine.com/2018/04/best-practices-grid-layout/

Google Search với .NET

inurl:best-practices site:sitepoint.com

inurl:best-practices site:codeproject.com

Google Search với JavaScript (edit)

 • plain javascript
 • pure javascript
 • vanilla javascript
 • crude javascript

Thư viện chart - Pure Javascript Plotting

https://github.com/jqPlot/jqPlot

http://www.jqplot.com/

Thư viện minAjax.js

http://flouthoc.github.io/minAjax.js/

Cách viết Javascript + Ajax + Validation + HTML + CSS cho màn hình contact-form.html

https://github.com/talbene/Pure-JavaScript-AJAX-POST-Contact-Form

Cách viết Javascript + Ajax + Validation + HTML + CSS cho màn hình contact-form.html đơn giản

https://github.com/scotch-io/ajax-forms-jquery

So sánh cách dùng Javascript & jQuery để thực hiện AJAX

https://teamtreehouse.com/community/why-use-pure-javascript-to-make-ajax-requests

Cách viết AJAX trong Javascript thuần túy và tái sử dụng lại

https://plainjs.com/javascript/ajax/send-ajax-get-and-post-requests-47/

Cách viết AJAX trong Javascript thuần túy

function callAjax(url, callback){
  var xmlhttp;
  // compatible with IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange = function(){
    if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200){
      callback(xmlhttp.responseText);
    }
  }
  xmlhttp.open("GET", url, true);
  xmlhttp.send();
}

AJAX GET

// Exemplo de requisição GET
var ajax = new XMLHttpRequest();

// Seta tipo de requisição e URL com os parâmetros
ajax.open("GET", "minha-url-api.com/?name=Henry&lastname=Ford", true);

// Envia a requisição
ajax.send();

// Cria um evento para receber o retorno.
ajax.onreadystatechange = function() {
 
 // Caso o state seja 4 e o http.status for 200, é porque a requisiçõe deu certo.
	if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) {
  
		var data = ajax.responseText;
		
  // Retorno do Ajax
		console.log(data);
	}
}

AJAX POST

// Exemplo de requisição POST
var ajax = new XMLHttpRequest();

// Seta tipo de requisição: Post e a URL da API
ajax.open("POST", "minha-url-api", true);
ajax.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

// Seta paramêtros da requisição e envia a requisição
ajax.send("email=teste@teste.com");

// Cria um evento para receber o retorno.
ajax.onreadystatechange = function() {
 
 // Caso o state seja 4 e o http.status for 200, é porque a requisiçõe deu certo.
	if (ajax.readyState == 4 && ajax.status == 200) {
  
		var data = ajax.responseText;
		
  // Retorno do Ajax
		console.log(data);
	}
}

Cách post một form bằng javascript nguyên thủy

https://stackoverflow.com/questions/30414372/ajax-post-implementation-in-pure-javascript

Cách viết javascript nguyên thủy và cách viết sử dụng jQuery

https://blog.garstasio.com/you-dont-need-jquery/ajax/

Cách viết những hàm javascript nguyên thủy

https://plainjs.com/javascript/

https://plainjs.com/javascript/?pagi=2

https://plainjs.com/javascript/?pagi=3

Dự án nguồn mở của Google

https://github.com/google/caja

Cách viết code cho sự kiện document ready và window onload trong javascript không sử dụng jQuery

https://www.sitepoint.com/jquery-document-ready-plain-javascript/

Cách viết OOP trong Javascript - CRUD application với Javascript

https://medium.com/@etiennerouzeaud/a-simple-crud-application-with-javascript-ebc82f688c59

function extend(obj, src) {
  Object.keys(src).forEach(function(key) { obj[key] = src[key]; });
  return obj;
}

function extend(obj, src) {
  for (var key in src) {
    if (src.hasOwnProperty(key)) obj[key] = src[key];
  }
  return obj;
}

// example
var a = { foo: true }, b = { bar: false };
var c = extend(a, b);

console.log(c);
// { foo: true, bar: false }

Ajax File Uploads

https://robots.thoughtbot.com/ridiculously-simple-ajax-uploads-with-formdata

https://github.com/New-Bamboo/example-ajax-upload

code

Why I Quit Google to Work for Myself

March 4, 2018 10:30

Why I Quit Google to Work for Myself

https://mtlynch.io/why-i-quit-google/

Sau khi đọc bài này thì sẽ học được mấy vấn đề về quản lý, và cũng học được cách phấn đấu để làm việc trong công ty

Trong công ty, bạn có giải quyết bao nhiêu vấn đề khó khăn, xử lý bao nhiêu sự cố nhưng những vấn đề đó lại chẳng được ai quan tâm, thay vì đó, hay chọn lựa các vấn đề mà khi làm bạn sẽ có lợi về sau

Categories