Không mở được Visual Studio 2017 Enterprise Edition (edit)

Nhận thông báo lỗi: The setup for this installation of Visual Studio is not complete. Please run the Visual Studio Installer again to correct the issue.

Cách sửa: Vào mở tệp bên dưới với quyền Administrator 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vs_installer.exe

Install hoặc Update theo hướng dẫn của Visual Studio Installer