Wix (edit)

https://nvmanhifi.wixsite.com/manhng/

Free themes

https://www.free-css.com/free-css-templates

https://hoangluyen.com/49-template-responsive-html5-css3-mien-phi/

https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/Mien-phi-tai-ve-150-mau-website-responsive-tuyet-dep-P2-408/

https://www.ngoisaoso.vn/news/Blog/Mien-phi-tai-ve-12-mau-website-ban-hang-tuyet-voi-nhat-428/

http://runtime.vn/kho-giao-dien.html

http://xep.vn/ (Gia công phần mềm và thiết kế website)

Website templates

https://www.wix.com/website-template/view/html/1890

https://www.wix.com/website-template/view/html/2101

Giới thiệu cá nhân

https://www.wix.com/website/templates/html/portfolio-cv

Giới thiệu công ty

https://www.wix.com/website/templates/html/business/services-maintenance

https://www.wix.com/website/templates/html/business/technology-apps

https://www.wix.com/website/templates/html/business/consulting-coaching

Giới thiệu công ty kiến trúc xây dựng

https://muatheme.com/ (Nguyễn Đức Anh)

https://muatheme.com/danh-muc/theme-wordpress-tieng-viet/

https://muatheme.com/tu-khoa/gioi-thieu/

https://muatheme.com/san-pham/theme-wordpress-gioi-thieu-cong-ty-kien-truc-xay-dung/

https://kientruc.trustweb.vn/

Giới thiệu công ty phần mềm bán hàng

https://muatheme.com/san-pham/theme-wordpress-gioi-thieu-phan-mem-ban-hang/

https://phanmembanhang.trustweb.vn/ (HAY)

WIX's Facebook: https://www.facebook.com/wix

WIX's Twitter: https://twitter.com/wix

WIX's Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wix-com/

BUILT WITH

https://builtwith.com/muatheme.com/

https://builtwith.com/xep.vn/

PMKT - SQL Server (edit)

1) Trong code: 

Snippet: MEMVAR.cs, SYSLIB.cs

Snippet: CntC..., Cnt_CT

Tìm theo tên: CntC..., Cnt_CT

Tìm theo tên chính xác: SYSLIBfrmCtKt_Edit

Acpi.Main.SYSLIB._ChangePH ('VBT', 'Vốn bằng tiền')

Acpi.Main.SYSLIB._ChungTu ('PT')

2) Trong DB:

select * from SysMenu_View where Menu_Text like N'%xuất%' OR Menu_Text_Me like N'%xuất%'

select * from SysMenu_View where Bac_Menu = 1 AND Menu_Function IS NULL

select * from SysMenu_View where Bac_Menu = 2 AND Menu_Function IS NOT NULL

SELECT * FROM SysMenu_View WHERE Visible = 'True' ORDER BY Stt_Menu, Stt_Order SELECT * FROM SysMenu_View WHERE Menu_Text LIKE N'%Phiếu%' --Menu_Name: MnuCTPT --Menu_Text: Phiếu thu tiền mặt --Menu_Function: Acpi.Main.dll,Acpi.Main.SYSLIB._ChungTu('PT') --Stt_Menu: Mnu03.002.MnuCTPT SELECT * FROM SysDmCt WHERE Ma_Ct='PT' ORDER BY Ma_Ct --Ma_Ct: PT --Ten_Ct: Phiếu thu tiền mặt --Master_Table: CT --Detail_Table: CTKT --Edit_Form: Acpi.Ct.CTKT.frmCtKt_Edit --Tiền Tệ SELECT * FROM DmTte --Phân Hệ Kế Toán SELECT * FROM SysPhanHeKT --Acpi.Main.SYSLIB._ChangePH

Thông báo hiển thị trên màn hình

EXEC SearchAllTables N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

select * from [dbo].[SysMemvar]

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Name] = N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

Tìm đường dẫn trong chương trình

EXEC SearchAllTables N':\'

select * from [dbo].[SysMemvar]

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Name] = N'M_Message_Choose_Voucher_DuyetLock'

select * from [dbo].[SysMemvar] where [Value] LIKE N'%:\%'

SELECT * FROM [Test]
where TextData IS NOT NULL
AND TextData NOT LIKE '%exec sp_reset_connection%'
AND TextData NOT LIKE '%SELECT target_data%'
AND TextData NOT LIKE '%SET DEADLOCK_PRIORITY%'
AND TextData NOT LIKE '%if exists(%'

3) Search all text in all tables

https://stackoverflow.com/questions/15757263/find-a-string-by-searching-all-tables-in-sql-server-management-studio-2008

https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/c0c57332-8624-48c0-b4c3-5b31fe641c58

4) Icons

https://www.flaticon.com/search?word=bill

https://www.iconfinder.com/search/?q=bill

5) Màn hình thiết kế:

Cnt_CT.cs

- Logger: Lấy đường dẫn từ lúc chạy chương trình

- Message Box: Được lưu ở bảng [SysMemvar]

- Path: Đường dẫn hay dùng

  • D:\Acpi\Backup\
  • D:\Acpi\Update\
  • D:\Acpi\Program\Setting.xml