1) Noscript tag

Thẻ HTML <noscript> được sử dụng để xử lý các trình duyệt mà nhận ra thẻ <script> nhưng không hỗ trợ scripting. Thẻ này được sử dụng để hiển thị thông báo văn bản thay thế.

  • Tag <noscript> được dùng để hiển thị nội dung thay thế, khi trình duyệt không hỗ trợ <script>, hoặc vô hiệu hóa <script>.
  • Tag <noscript> có thể chứa tất cả các tag HTML khác.
  • Nội dung bên trong tag <noscript> chỉ được hiển thị nếu <script> không được hỗ trợ hoặc bị vô hiệu hóa trong trình duyệt của người dùng.

 

http://vietjack.com/html/the_noscript_trong_html.jsp

http://hocwebchuan.com/reference/tag/tag_noscript.php