JavaScript Tips

Tips 01: Lấy danh sách phần tử xuất hiện 2 lần trở lên (phần tử trùng) trong danh sách cho trước

var myArray=['bò', 'dê', 'dê', 'thỏ', 'gà','cừu', 'gà', 'bồ câu', 'gà', 'bồ câu', 'chó', 'chó'];
  var rows = [];
  var rows2= [];
  for(i in myArray){    
    var duplicate = 0;
    var item = myArray[i];
    for (j in rows) {
      if (item == rows[j]) {
        duplicate = 1;  
        break;
      }
    }
    if(duplicate==0){
      rows.push(item) ;
    }    
    else{
      rows2.push(item);
    }
  } 

Tips 02: Xóa phần tử trùng trong Javascript

var myArray=['bò', 'dê', 'dê', 'thỏ', 'gà','cừu', 'gà', 'bồ câu', 'gà', 'bồ câu', 'chó', 'chó'];
function onlyUnique(value, index, self) {
    return self.indexOf(value) === index;
}
$(document).ready(function(){
    console.log("Distinct in Array Javascript // tuanitpro.com");
    console.log(myArray);
    var newArray = myArray.filter(onlyUnique);
    console.log(newArray);
  
    // other way
    var uniqueNames = [];
    $.each(myArray, function(i, el){
        if($.inArray(el, uniqueNames) === -1) uniqueNames.push(el);
    });
    console.log(uniqueNames);
  var rows = [];
  for(i in myArray){    
    var duplicate = 0;
    var item = myArray[i];
    for (j in rows) {
      if (item == rows[j]) {
        duplicate = 1;  
        break;
      }
    }
    if(duplicate==0){
      rows.push(item) ;
    }    
  }
});